БУЛАТКА

Българската асоциация на ръководителите на полети - БУЛАТКА е сдружение с нестопанска цел. Тя е създадена да защитава интересите на ръководителите на полети в България.

Общество

Да издигне престижа на уникалната професия наръководителите на полети на подобаващото й се в обществото място.

Защита
Да защитава правата и интересите на своите членове, съобразени с изискванията на международни организации относно професията.
Статут
Да се стреми да изравни статута на своите членове с този на колегите им по света.

Връзки

БУЛАТКА поддържа ценни взаимоотношения с IFATCA, и други професионални организации.